W Magento 2 swoje moduły tworzymy w katalogu /app/code/.

Budowę modułu można zacząć od utworzenia hierarchii katalogów wg wzoru:

/app/code/nazwaPrzestrzeniNazw/
/app/code/nazwaPrzestrzeniNazw/nazwaModulu/
/app/code/nazwaPrzestrzeniNazw/nazwaModulu/etc/

Foldery nazwaPrzestrzeniNazw i nazwaModulu są wykorzystywane w klasach oraz plikach xml jako nazwy definiujące dany moduł i mają postać: nazwaPrzestrzeniNazw_nazwaModulu. Jak widać, nazwy katalogów i nazwa przestrzeni modułu muszą być identyczne.

Przykład prostego modułu Test_Example:

1. Tworzymy strukturę katalogów:

module path

2. W katalogu /etc/ tworzymy plik module.xml:

gdzie:

  • name=”Test_Example” – nazwa modułu / przestrzeni nazw
  • setup_version=”1.0.0″ – wersja modułu

3. Tworzymy plik registration.php (w katalogu /app/code/Test/Example/), w którym rejestrujemy nasz moduł:

4. W konsoli (ssh) zapodajemy procedurę, która utworzy moduł:

5. Czyścimy cache:

Aby sprawdzić, czy moduł jest poprawnie dodany możemy skorzystać z polecenia:

lub logując się do panelu Magento.
Z menu wybieramy: SYSTEM -> Kreator konfiguracji sieci Web -> Moduł Menadżer.

magento-module-manager

Otrzymamy w ten sposób listę zainstalowanych modułów. Z tego poziomu można włączyć lub wyłączyć dany moduł. Można zrobić to również w konsoli za pomocą poleceń:

Magento dodaje wpis z nazwą nowego modułu w pliku konfiguracyjnym /app/etc/config.php oraz w bazie danych – w tabeli setup_module.

Zobacz kolejny artykuł: „TWORZENIE NIESTANDARDOWEJ PODSTRONY Z WŁASNYM WIDOKIEM, KONTROLEREM I ROUTINGIEM”